หน้าหลัก
หน้าหลัก > ข่าวหน่วยงาน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 
         การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนี้ มีที่มาจากที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 (8) การพัฒนาระบบงานภาครัฐ และมาตรา 78(5) การจัดระบบงานราชการ ให้หน่วยงานใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสำคัญที่ทุกส่วนราชการต้องนำมาปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ สำนักงาน
 
ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ จึงได้เสนอแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทาง 4 ขั้นตอน คือ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ส่วนราชการ
2. การเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการ
3. ซักซ้อมแผนและนำไปปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ซึ่งกำหนดให้ ทุกส่วนราชการ ทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต
 
ขณะนี้ สป.ทส.จะต้องมีการดำเนินการใน 2 ขั้นตอนแรก คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบที่มาและชี้แจงการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ให้ผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทราบ รวมถึงวิธีการจัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่องของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ในภาพรวมของ สป.ทส. ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้นำส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในกำหนด วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจากบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) คือ อาจารย์กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดเพื่อช่วยให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์และมีแผนบริหารความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ
 
****  สำหรับหน่วยงานที่จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องแล้วเสร็จ สามารถส่งไฟล์ได้ทาง
e - mail  Chatchai.c@mnre.mail.go.th หรือ Supawan.n@mnre.mail.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ****
 
หัวข้อ
Download
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
รายชื่อกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนปี 2553
ไฟล์บรรยาย
BCM Template 1 กระบวนการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
BCM Template 2 กระบวนการการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม
BCM Template 3 กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
BCM Template 4 กระบวนการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ
BCM Template 5 กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
BCM Template 6 กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
BCM Template 7 กระบวนการให้บริการข้อมูล GIS ศทส.