หน้าหลัก
หน้าหลัก >> คำรับรองการปฎิบัติราชการ

คำรับรองการปฎิบัติราชการ
การดำเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2547-2555
ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.ทส. จากการตรวจประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร.
อ่าน 119 ครั้ง

หน้า : [1]