Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โทรศัพท์/โทรสาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นางสิริมณี  ชุมเรียง

MRS.SIRIMANEE CHUMRIENG

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

Directof Public Sector Development Group