Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

 

 

นางสาวปาณิสรา มลิวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เบอร์โทร 02 278 8581

 

นางสาวเชษฐ์สุดา เศษวิสัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 265 6252

นางสาวเจนจิรา อินชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 02 278 8580

นางรัตนาภรณ์ คนสัน

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร 02 278 8580


นางสาวมนทิชา วงศ์อุบล 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 02 278 8580

นายติณณภพ สินทม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์โทร 02 278 8580

นายวิชาญ วัฒนะ

เจ้าหน้าที่ขับรถ

เบอร์โทร 02 278 8580