Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โทรศัพท์/โทรสาร

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางอัจฉริยา มณีขัติย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เบอร์โทร 02 278 8579

นางสาวหทัยชนก พรหมบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 278 8580

นางสาวเจนจิรา อินชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 02 278 8580

นางรัตนาภรณ์ คนสัน

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร 02 278 8580

นางสาวภิญญาพัชร์ ตรีภพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทร 02 278 8580