Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การ

ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การ

 

 

นายอภิชาติ ขุนจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การ

เบอร์โทร 02 265 6244

นางสาวขวัญชนก บัวทรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 265 6243

นางสาวปิยฉัตร อโนราช 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์โทร 02 265 6243