Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โทรศัพท์/โทรสาร

ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน

ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน

ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน

นางสิริมณี ชุมเรียง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน

เบอร์โทร 02 265 6199

นายวุฒิชัย สมสอางค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 265 6243

นางสาวดวงกมล กฤตสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 02 265 6243

นางสาวสามินี สุขสุเมฆ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์โทร 02 265 6243