Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โทรศัพท์/โทรสาร

ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

  ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

นายอภิชาติ ขุนจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

เบอร์โทร 02 265 6244

นางสาวจารุนันต์ เชาวนวาที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 02 265 6244

นางสาววจี วงค์คำจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 02 265 6244

นายชานน พึงรำพรรณ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 02 265 6244