Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

 

นายอภิชาติ ขุนจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

เบอร์โทร 02 265 6244

นางสาวหทัยชนก พรหมบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 02 265 6244

นายณัติรุจน์ ธิติวิรุฬห์วุฒิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 02 265 6244