Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

 

นางสาวปาณิสรา มลิวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

เบอร์โทร 02 278 8581

นางสาวเชษฐ์สุดา เศษวิสัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 265 6252

นางสาววจี วงค์คำจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 02 278 8581

นางสาวสุภาพร ศรีสุริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 02 265 6252