Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โทรศัพท์/โทรสาร

ส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

  ส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

นางอัจฉริยา มณีขัติย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

เบอร์โทร 02 278 8579

นางสาวปาณิสรา มลิวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 278 8581

นายเมธวัจน์ ไพบูลย์คุณาธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02 265 6251

นางสาวเชษฐ์สุดา เศษวิสัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 02 265 6251

นางสาวชณิกามาศ เลี้ยงถนอม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 02 265 6251