Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.ทส. พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)

 ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ส่วนกลาง

      - แบบรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี,แผนปฏิบัติการตามมาตรการ/โครงการ

      - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ รอบ 6 เดือน

      - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ รอบ 9 เดือน

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

      - แบบรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี,แผนปฏิบัติการตามมาตรการ/โครงการ

      - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ รอบ 6 เดือน

      - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ รอบ 9 เดือน

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      - ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

        - แบบฟอร์ม ( 1. แบบรับทราบฯ 2. แผนปฏิบัติการ 3. รายงานความก้าวหน้า)

 เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจาณา (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565