Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือ ทส ด่วนที่สุด ที่ 0210/400)

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ทส. (หนังสือ ก.พ.ร. ที่ นร 1204/320) 

ทส. เห็นชอบตามมติที่ประชุม อ.ก.พ.ร. (หนังสือ ทส 0210/3033 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ทส.)

คำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม (ล่าสุด)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 /2564

           - หนังสือเชิญการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการฯ

           - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการฯ 

             - PTT การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการฯ

           - ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการฯ

           - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

การขอความเห็นคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อ (ร่าง) คำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

           - หนังสือขอความเห็นคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการฯ

           ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการฯ

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               ครั้งที่  2 วันที่  19 กรกฎาคม 2564

                   - หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ

                   - รายงานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ

               ครั้งที่ 1 วันที่  28 มิถุนายน 2564

                    - หนังสือขอประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ

                   - รายงานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ

การโอนทรัพย์สินระหว่างกรม (หนังสือสำนักอัยการ ที่ อส 0001.6/ว 63 ลงวันที่ 14 ก.พ. 64)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายใน สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,
กรมควบคุม
มลพิษ , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , กรมทรัพยากรน้ำ , สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การมอบอำนาจแบ่งส่วนราชการภายในกรม (หนังสือสำนักงาน กพร ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 )