Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

PMQA 4.0

PMQA 4.0

PMQA 4.0

 

ขอส่งลักษณะสำคัญองค์การ และแผนพัฒนาองค์การ สป.ทส. หมวดที่ 1 การนำองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอส่งแผนพัฒนาองค์การ หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

SIPOC Model ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการสู่ระบบราชการ 4.0

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 1 การนำองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

ขอประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม สป.ทส. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

Time Line PMQA 4.0 (แก้ไข)

 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป.ทส. และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 1-7 สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำองค์การ การทบทวนทิศทางองค์กร และลักษณะสำคัญองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง รายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

เกณฑ์ PMQA 4.0