Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (e-IPA’s PSO) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16)

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (e-IPA’s PSO) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16)


         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ​ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (e-IPA’s PSO) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16) เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่