Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 

                   ขอเชิญผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

เอกสารแนบ

บันทึกเชิญกรมประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญกรม

ขนาดไฟล์:1.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง

บันทึก เชิญประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ขนาดไฟล์:1.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 85 ครั้ง

สำเนาแจ้งท้าย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20 จังหวัด

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง

กำหนดการขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง

แบบตอบรับขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง