Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเรื่องการลดการใช้พลังงาน การลดการใช้กระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อกระดาษ 2561

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

แบบฟอร์มการประหยัดงบประมาณ 2561

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง