Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ

          การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.ทส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายประลอง  ดำรงค์ไทย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ ด้วย

การติดตามประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมควบคุมมลพิษ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงสำคัญประกอบการประเมินผล รวมถึงชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้เข้าร่วมติดตามประเมินผลฯ ประกอบด้วย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ที่รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมมลพิษ

การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  1. การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส.
  2. การติดตามผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมควบคุมมลพิษ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงสำคัญประกอบการประเมินผล โดย นางอัจฉริยา  มณีขัติย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กพร.ทส.

 

แกลเลอรี่