Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.ทส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ ราชาวดี (303 – 304) ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วย

การติดตามประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงสำคัญประกอบการประเมินผล รวมถึงชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้เข้าร่วมติดตามประเมินผลฯ ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  1. การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส.
  2. การติดตามผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงสำคัญประกอบการประเมินผล โดย นางอัจฉริยา  มณีขัติย์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กพร.ทส.

 

แกลเลอรี่