Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป.ทส.

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป.ทส.

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป.ทส.

เอกสารแนบ

1 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 สป ทส

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

2 แนวทางการรายงานผลตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

3 แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อกระดาษ 2561

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

4 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มรายงานผลการประหยัดงบประมาณ 2561

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง

5 แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์มการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560

ขนาดไฟล์:0.01 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง

6 แบบฟอร์ม 4 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พศ 2561

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง