Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report) สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  (Application Report) สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2565

                 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report) สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในบทสรุปผู้บริหาร และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการใน PMQA 4.0 แต่ละหมวดสำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การฯ สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สามารถจัดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในขั้นตอนที่ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

แกลเลอรี่