Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2565

               เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ครั้งที่-1/2565--ห้องประชุม-ชั้น-17-อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-และผ่านระบบการประชุมทางไกล-VDO-Conference-โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย-นายวราวุธ-ศิลปอาชา-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประธานกรรมการ-นายจตุพร-บุรุษพัฒน์-ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการร่วมกับ คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา-สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี-และสำนักงาน-ก.พ.ร.-เพื่อร่วมพิจารณาคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงข้อมูลประกอบคำชี้แจงฯ เพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อจักได้ดำเนินการนำเสนอต่อ   ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ต่อไป

แกลเลอรี่