Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเพื่อยืนยันการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมเพื่อยืนยันการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางชญานันท์ ภักดีจิตต์) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) จัดประชุมเพื่อยืนยันการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมี นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม ในสังกัด สป.ทส. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส.  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณายืนยันการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      ประเด็นที่ 1 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
      ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ)
      ประเด็นที่ 3 การท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว)
มติที่ประชุม ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดให้ กพร.ทส. ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้สามารถรวบรวมแจ้งยืนยันรายการตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และจัดส่งให้สำนักงานก.พ.ร. ผ่านช่องทาง LINE ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

แกลเลอรี่