Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

              เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางชญานันท์ ภักดีจิตต์) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางชญานันท์ ภักดีจิตต์) เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนและยืนยันเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1) ยืนยันเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ตัวชี้วัด

2) ให้ส่วนราชการระดับกรมที่รับผิดชอบตัวชี้วัด SKPIs เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3) ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดแนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

4) ให้กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำหนังสือชี้แจงกรณีไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

แกลเลอรี่