Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน (IPA) ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองตรวจราชการ

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน (IPA) ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองตรวจราชการ

               เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน (IPA) ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) ของกองตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้าฯ  ดังนี้

              1. ตรวจสอบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (PDCA)

              2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ให้คำแนะนำไว้ในแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด พร้อมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่