Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ภาคเหนือ

    - เชียงราย            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - เชียงใหม่           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - น่าน                  enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - พะเยา               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - แพร่                 enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - แม่ฮ่องสอน        enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ลำปาง              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ลำพูน              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - อุตรดิตถ์           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    - กาฬสินธุ์           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ขอนแก่น           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ชัยภูมิ               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นครพนม            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นครราชสีมา        enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - บึงกาฬ              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - บุรีรัมย์               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - มหาสารคาม        enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - มุกดาหาร            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ยโสธร                enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ร้อยเอ็ด              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - เลย                    enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ศรีสะเกษ             enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สกลนคร              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สุรินทร์                 enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - หนองคาย             enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - หนองบัวลำภู          enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - อำนาจเจริญ           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - อุดรธานี                enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - อุบลราชธานี           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ภาคกลาง

    - กำแพงเพชร          enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ชัยนาท                enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นครนายก             enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นครปฐม              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นครสวรรค์           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นนทบุรี               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ปทุมธานี              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - พระนครศรีอยุธยา   enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - พิจิตร                  enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - พิษณุโลก            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - เพชรบูรณ์            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ลพบุรี                 enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สมุทรปราการ        enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สมุทรสงคราม       enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สมุทรสาคร          enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สระบุรี                enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สิงห์บุรี               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สุโขทัย               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สุพรรณบุรี           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - อ่างทอง             enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - อุทัยธานี            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ภาคตะวันออก

    - จันทบุรี                enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ฉะเชิงเทรา           enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ชลบุรี                  enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ตราด                   enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ปราจีนบุรี              enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ระยอง                  enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สระแก้ว                enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ภาคตะวันตก

    - กาญจนบุรี               enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ตาก                       enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ประจวบคีรีขันธ์          enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - เพชรบุรี                   enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ราชบุรี                     enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ภาคใต้

    - กระบี่                      enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ชุมพร                     enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ตรัง                        enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นครศรีธรรมราช         enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - นราธิวาส                 enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ปัตตานี                   enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - พังงา                     enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - พัทลุง                    enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ภูเก็ต                     enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ระนอง                    enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สตูล                      enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สงขลา                   enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - สุราษฎร์ธานี            enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    - ยะลา                     enlightenedรายละเอียดตัวชี้วัด  enlightenedสรุปตัวชี้วัด  enlightenedคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปภาพรวมตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2559 – 28 ก.พ. 2560)

    - สรุปภาพรวมผลการประเมิน รอบที่ 1

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 มี.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2560)

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

    - ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ