Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปภาพรวมตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2559 – 28 ก.พ. 2560)

- สรุปภาพรวมผลการประเมิน รอบที่ 1

- ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

- ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

- ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

        ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ( 1 มี.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560)

- ผลการประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

        ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)

- ผลการประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ