Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

คำสั่ง

ประจำปีงบประมาณ

เลขที่คำสั่ง

คำสั่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 412/2560

คณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1177/2560 คณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

66/2560

 คณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

208/2560

 คณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 342/2558

 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

343/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
344/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
345/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
346/2558

 คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

460/2558  เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18/2558

 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มอำนวยการ
20/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
21/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
22/2558  คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
58/2558  เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มอำนวยการ
59/2558  เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
60/2558  เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
61/2558  เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 84/2557

 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม