Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรมที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดกาภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรมที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดกาภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรมที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดกาภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2

                       วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรมที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดกาภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากร

 

ที่มา : https://www.opdc.go.th/page.php?url=tab_view&cat=N&id=1193