Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทสจ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทสจ.)

  

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

      - แบบรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

      - แผนปฏิบัติการตามมาตรการ/โครงการ

      - รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 6 เดือน

      - รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 9 เดือน

      - รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 12 เดือน

      - รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ