Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0503/31435 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

          1. รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

          2. มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการจัดทำรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยในปีต่อไป

          ความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ

 

          เห็นด้วยกับรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2559 ตามเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และส่วนที่ 2 รายงานการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2559 แต่มีข้อสังเกตและขอเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.4 การบริหารราชการแบบบูรณาการ ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่ผ่านกลไลของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษามีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นว่า สมควรให้ศึกษาธิการภาคเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และศึกษาธิการจังหวัดเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


          ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          1. เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา 71/10 (10) ที่กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

          2. เพื่อให้สามารถนำการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการไปประกอบการวางแผนพัฒนาระบบราชการในอนาคตได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรมีบทสรุปผลการเปรียบเทียบการพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมาให้ชัดเจนในมิติต่างๆ อาทิ สถานภาพของระบบราชการ ผลการประเมินในภาพรวม ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อจะได้เห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมา นอกจากนั้นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 และเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในอนาตที่มุ่งสู่ Government 4.0
 

ที่มา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/31435
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0212/3821
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1116/4787
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ