Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ทสจ.

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ทสจ.

แบบฟอร์มสำหรับ ทสจ.

เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดคุณภาพแหล่งน้ำที่ดีขึ้น

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง

แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง

แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดสระบุรี

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดระยอง

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง

KPI ทสจ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง