Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน (IPA) ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (site visit) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน (IPA) ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (site visit) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม กกล. ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ (site visit) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แกลเลอรี่