Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว ของหน่วยงานกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส.

แกลเลอรี่