Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 5/2560

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 5/2560

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส.ครั้งที่ 5/2560

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 5/2560 ขึ้น โดยสำนักตรวจและประเมินผลทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับทราบนโยบายและแนวทางกำกับติดตามของผู้บริหาร สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ในการทำงาน บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน มีการทำงานเป็นทีมงาน และเกิดการบูรณาการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. รวมทั้งได้มีการ VDO Conference ไปยังหน่วยงานภูมิภาค (ทสจ.) ด้วย

แกลเลอรี่