Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

       เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 501 -502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ประกอบด้วย ที่มา โครงร่างแผนปฏิรูปองค์การ แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ