Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสังเกตจากการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสังเกตจากการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง

การถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 –2565 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรจำแนกงานของภารกิจการถ่ายโอนออกเป็น 4 ด้าน คือ

       1) ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

       2) ภารกิจอื่น ๆ ที่เห็นควรจะถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 - 2565

       3) ภารกิจที่ อปท. ที่ไม่มีฐานอำนาจรองรับการบริหารจัดการ แต่หน่วยงานราชการเห็นว่ามีประโยชน์กับ อปท.

       4) ภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ อปท. สามารถบริหารจัดการเองได้

กรอบแนวทางความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ และมีมติที่ประชุม ดังนี้

       1) เห็นชอบให้มีการติดตามภารกิจการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       2) ให้มีการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเตรียมการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563–2565 โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนมาหารือ เพื่อจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากร โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนภารกิจ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อปท.

       3) ศึกษาภารกิจที่ต้องถ่ายโอนเพิ่มเติม โดยมอบให้ ผศ.ธนพร ศรียากูล ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ อปท. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำภารกิจและรับฟังความคิดเห็นโดยให้ อปท. สามารถร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำภารกิจร่วมกับส่วนราชการได้ 

  ทั้งนี้ได้มอบผู้แทน สำนักงานปลัดกระทรวง (กพร.ทส.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามที่ระบุในฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (งานเก่า) พร้อมปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานในสังกัด ทส. ในเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีผู้แทนของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการด้วย

แกลเลอรี่