Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563

การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563

               วันที่  20 - 22 ตุลาคม 2563 นางอัจฉริยา มณีขัติย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.ทส.)  ณ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการต่างๆ รายละเอียดดังนี้
ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ : การจัดการที่ดินให้ประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการจัดการที่ดินให้ประชาชนภายใต้ คทช. 
พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ประเภทป่าที่ได้รับหนังสืออนุญาตแล้วมีการส่งเสริมของอนุกรรมการอื่นๆ ณ สหกรณ์แม่งาวฝั่งซ้าย ท้องที่หมู่ 13 
ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ปัจจุบันได้มีการจัดสรรที่ดินชุมชน ได้รับการอนุญาตในปี พ.ศ.2559 จำนวน 6,322 ไร่ 734 ราย 893 แปลง  
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจจากโครงการดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้มีที่ดินในการประกอบอาชีพมากขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกด้วย แต่ประชาชนในพื้นที่ยังมีความต้องการเรื่องแหล่งน้ำและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรร่วมกัน เช่น ลานตากเมล็ดข้าวโพด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ ค.ต.ป. : สร้างการรับรู้เรื่องการจัดการที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน การจัดตั้งสหกรณ์ / การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร / การรับรองสิทธิ์ /การพิจารณาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลาง / การสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น แหล่งน้ำ
พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าตุ๋ยฝั่งซ้าย ประเภทป่าที่อนุญาตแล้วอยู่ระหว่างจัดที่ดินท้องที่บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 3 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดิน และการส่งเสริมของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามลำดับ 
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความต้องการด้านความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม พันธุ์พืช แหล่งน้ำ ระบบการขนส่งพืชผลทางการเกษตร แหล่งเงินทุน และการส่งเสริมของสหกรณ์เพื่อการเกษตร ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะ ค.ต.ป. : สร้างการรับรู้เรื่องการจัดการที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอำนจในการต่อรองการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร / การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร / /การพิจารณาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลาง / การสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น แหล่งน้ำ


ประเด็นการตรวจสอบตามตัวชี้วัด : การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชน
โครงการก่อร้างระบบกระจายน้ำจากหนองหมูและหนองน้ำจำ หมู๋ที่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
โครงการก่อสร้างรระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นทุ่งปงเรียน ระยะที่ 2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เส้าพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.สบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- บ้านกาดใต้ หมู๋ที่ 7 ต.ปงแสง อ.เมือง จ.ลำปาง
- บ้านหนองยางฟ้า หมู๋ที่ 5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
โครงการโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- หมู๋ที่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
- บ้านศรีลาภรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. : เกษตรกรสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข็มแข็งในการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุน วางหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำให้กลุ่มผู้รับประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการฯ ศึกษาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนคงแก่การประกอบอาชีพของประชาชน


ประเด็นการตรวจสอบโควิด : โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ)
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.  : จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ประโยชน์
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” 
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย ท้องที่เครือข่ายบ้านทุ่งสะแกง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.  : สร้างเครือข่ายให้เข็มแข็งและยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้อย่างยั่งยืน

 

เอกสารแนบ

รวม คตป

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .png | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง