Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดบังคับของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน รวมทั้งสร้างกลไกในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมครั้งนี้มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ในฐานะผู้บริหารที่กำกับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. และผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส

แกลเลอรี่