Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

การรับฟังคำชี้แจงหลักการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ทส.

การรับฟังคำชี้แจงหลักการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ทส.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังคำชี้แจงหลักการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างบทวิเคราะห์ภาพรวมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อธิบดี CCO เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องแผนงาน อัตรากำลัง โครงสร้าง และกฎหมายของกรม  ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่มในสังกัด สป.ทส. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทุกภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) และเจ้าหน้าที่