Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน  ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยืนยันรายละเอียดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักตัวชี้วัดระหว่างหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) กับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่