Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดการความรู้ (KM) กพร.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดการความรู้ (KM) กพร.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดการความรู้ (KM) กพร.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ กพร.ทส.

 แผนการจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ทำเนียบผู้รู้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 การเรียนรู้

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

 PPTการจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561