Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการต่างประเทศ/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการต่างประเทศ/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มตรวจสอบภายใน

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยืนยันรายละเอียดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักตัวชี้วัดระหว่างรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) กับกองการต่างประเทศ/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

แกลเลอรี่