Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)ได้จัดประชุมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) เป็นประธานการประชุม โดย VDO Conference  เพื่อเจรจาตัวชี้วัด และร่วมกันปรับในรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักตัวชี้วัด ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และทบทวนหน้าที่และอำนาจในกฎกระทรวง ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ 1  :  ร้อยละของการจัดการหมอกควันไฟป่า (Hotspots)

ตัวชี้วัดที่ 2  :  ระดับความสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 3  :  ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

ตัวชี้วัดที่ 4  :  ร้อยละของการเบิกจ่ายในภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 5  :  ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติการของ ทสจ.

แกลเลอรี่