Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

         - แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

         - แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged CitiZen) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

         - แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ

 คู่มือการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 คู่มือการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ

 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขา บริการภาครัฐ ประเภทบริการที่เป็นเลิศ

 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี  พ.ศ. 2561

 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคาร ทส.

 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการส่งใบสมัครเพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561

 ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           - ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

           - ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม

           - ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

           - ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

           - ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

 ประกาศ เรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

 เรื่อง การประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินการเปิดระบบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

 เรื่อง สรุปผลการลงพื้นที่เข้าร่วมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 สป.ทส.

 เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561     

 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 (ผู้บริหาร)     

 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 (สสภ.10 และ ทสจ.สุโขทัย)

 เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อ รมว.ทส.