Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป.ทส. (19 ก.พ. 61)

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป.ทส. (19 ก.พ. 61)

เอกสารแนบ

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาฯ ครั้งที่ 1

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง

1) ระเบียบวาระการประชุม

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง

2) คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสาร 1)

ขนาดไฟล์:1.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง

3) หนังสือสำนักงานก

ขนาดไฟล์:3.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 112 ครั้ง

4) หนังสือ กพร

ขนาดไฟล์:2.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 97 ครั้ง

5) PPT PMQA FL2 สป

ขนาดไฟล์:22.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 142 ครั้ง

6) รายงานลักษณะสำคัญองค์การ สป

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 97 ครั้ง

7) โปรแกรมประเมินตนเอง สป

ขนาดไฟล์:3.17 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 96 ครั้ง

8) ผลการดำเนินงาน PMQA FL2 สป

ขนาดไฟล์:44.85 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 155 ครั้ง