Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สป.ทส. ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 การันตี "ทส. หนึ่งเดียว" บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สป.ทส. ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  การันตี "ทส. หนึ่งเดียว" บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี  พ.ศ. 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล

      ทั้งนี้ หน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จำนวน 3 หน่วยงาน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวม 5 รางวัล แบ่งเป็น “ระดับดีเด่น” 4 รางวัล และ “ระดับดี” 1 รางวัล จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ตอกย้ำนโยบาย "ทส. หนึ่งเดียว" ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน โดยรางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล ที่ได้รับในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัล “ระดับดีเด่น” ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน 4 รางวัล และรางวัล “ระดับดี” ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

       1) โครงการเครือข่ายขยะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดีเพื่อชุมชนเจ้าพระยา จำนวน 2 รางวัล โดยมอบให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) (สสภ.4) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล และเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน 1 รางวัล

       2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 รางวัล โดยมอบให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี (ทสจ.ปราจีนบุรี) จำนวน 1 รางวัล และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 รางวัล

       3) โครงการการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านควนอินนอโม โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง (ทสจ.พัทลุง)

แกลเลอรี่