Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระบวนการสร้างคุณค่า

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 มี.ค. 66

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ (PMQA4.0 2566 ปรับปรุง)

16 ต.ค. 62

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

16 ต.ค. 62

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 ต.ค. 62

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สป ทส ประจำปี 2561

16 ต.ค. 62

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สป ทส ประจำปี 2560

16 ต.ค. 62

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1