Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การพัฒนาโครงสร้างองค์การ

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สป.ทส.

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สป.ทส.

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ยืนยันร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

การตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

          - การหารือเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดในการประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง

          - ร่วมชี้แจงรายละเอียด

          - การหารือเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดในการประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ครั้งที่ 2

            - ร่วมชี้แจงรายละเอียด

ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.ทส. (หนังสือนำส่งสำนักงาน ก.พ.ร.)

คำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ ทส. ครั้งที่ 1/2564 (หนังสือ-รายงานการประชุม)

ขอเชิญการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ ทส. ครั้งที่ 1/2565 

ขอความเห็นคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ ทส. ต่อคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ สป.ทส. 

รายงานการประชุมคณะทำงานการแบ่งส่วนราชการภายในของ สป.ทส. (14 มี.ค. 65)

ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของ สป.ทส. (ทส 0210/ว 795)

ขอเชิญการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.ทส. (ทส. 02102/ว 298)

Timeline การดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.ทส.

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำเสนอการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สป.ทส. ครั้งที่ 2/2565

การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.ทส.

(ร่าง) สรุปเปรียบเทียบหน้าที่และอำนาจตามกรอบความคิดการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ทส.

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สป.ทส. พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สป.ทส. พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สป.ทส. พ.ศ. 2560