Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ยกกำลัง Exercise สร้าง Work-life Balance เสริมความสุขให้องค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ยกกำลัง Exercise สร้าง Work-life Balance เสริมความสุขให้องค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ยกกำลัง Exercise สร้าง Work-life Balance เสริมความสุขให้องค์กร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ กพร.ทส. ออกกำลังกาย สร้างสมดุลชีวิต (Work-life Balance) เสริมความสุขให้กับองค์กร ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข ในรูปแบบ On-Site ณ บริเวณห้องโถง อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรูปแบบ Online ณ ที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด ทส. ยกกำลัง Exercise ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการปรับตัววิถีใหม่ที่สำคัญ ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยกให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตใหม่ในการดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือวิฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่