Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พรบ.อำนวยความสะดวก

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยง (Do & Don’t)

ข้อมูลคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษาพ.ร.บ.ราชการอิเล็กทรอนิกส์ 2565 ครั้งที่ 3 และ 4
กำหนดการการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) วันพุธ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.30 - 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Facebook Live)
กำหนดการการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) วันพุธ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.30 - 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Facebook Live)

ประกาศคำสั่ง พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ส่วนกลาง)

ประกาศคำสั่ง พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ทสจ.)

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1231/2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอนำส่งหลักเกฑณ์และกระบวนการพิจารณาการออกกฎกระทรวงเพื่อขอยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 7 พร้อมทั้งข้อมูลคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย

กำหนดการการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 วันพุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 - 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Facebook Live)

  • ตัวอย่างร่างประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
    • ตัวอย่างร่างประกาศ ม.10 ว.1   [WORD]   [PDF]
    • ตัวอย่างร่างประกาศ ม.13 (1)   [WORD]   [PDF]
    • ตัวอย่างร่างคำสั่ง ม.16 ว.1   [WORD]   [PDF]

หนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อปฎิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 22

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕