Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม