Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การหารือเรื่องตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ ที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดิน ของรัฐตามหลักเกณฑ์ (One Map)

การหารือเรื่องตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ ที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดิน ของรัฐตามหลักเกณฑ์ (One Map)

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้หารือเรื่องตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ (One Map) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ (One Map) ร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. ให้ ปม. อส. และ ทช. กำหนดตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ (One Map) ตามภารกิจของส่วนราชการ เป็นตัวชี้วัดสนับสนุนของ สคทช. 
2. ให้ ปม. อส. และ ทช. หารือร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดฯ และจัดส่งข้อมูลให้ กพร.ทส. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา และส่งให้ สคทช. ใช้ประกอบการชี้แจงในคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดฯ กับสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
    ทั้งนี้ กพร.ทส. ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ สคทช. ชี้แจงเหตุผลในการขอปรับเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด ฯ ต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ในคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดฯ ดังนี้ 
1. ความซับซ้อนของการดำเนินการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดิน
2. จำนวนพื้นที่ป่าและความยาวของเส้นแนวเขตพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น
3. กระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน

 

แกลเลอรี่