Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 9 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) โดยได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ทบ. จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตัวชี้วัดในเบื้องต้น และให้ ทบ. ดำเนินการ ดังนี้
1. ปรับชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำใต้ดิน เป็น ร้อยละของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs)
2. ปรับคำอธิบาย ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ให้ชัดเจนตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกตัวชี้วัด
3. ปรับแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 (6 เดือน) ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ทุกตัวชี้วัด
4. ปรับเกณฑ์การประเมิน รอบที่ 1 (6 เดือน) โดยพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายจากกิจกรรมตามแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด
5. ปรับเกณฑ์การประเมิน รอบที่ 2 (12 เดือน) โดยพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายจากผลลัพธ์ (Outcome) ทุกตัวชี้วัด
6. จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมิน รอบที่ 2 (12 เดือน)
                       ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามความเห็นที่ประชุมและจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา ต่อไป

แกลเลอรี่