Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การพัฒนาโครงสร้างองค์การ

ความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม